ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO’nun Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), İşletme çalışanlarının çevreye verdikleri vermeleri olası zararların sistematik olarak azaltılması olanak sağlayacak (mümkünse kaldırılması) için geliştirilmiştir.Sistemin özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirgenmesini amaçlayan standartlar bütünüdür.

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı’dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan evrede çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standart modelidir.

Söz konusu TS EN ISO 14000 standardı neyin üretildiğinden ziyade nasıl üretildiğiyle ilgilenen bir sistem standardının adıdır. ÇYS Belgesi, doğrudan sisteme verilen belge olup, “çevre performansının izlenmesi” ile “sürekli iyileştirilmesi” temeline dayanmaktadır. Çevre etkenlerine ilişkin ilgili mevzuat tarafından tanımlanmış şartlara uymayı zorunluluk olarak kabul ettirmektedir.

 

ISO 14001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 14001 uygulaması gerçekleştirilen firmalarda aşağıda yer alan faydaların ortaya çıktığı görülmektedir;

 • Atık madde azalışı sağlar
 • Yeni pazarlara girmeyi sağlar
 • Çevresel performans artışı sağlar
 • Kredi, sigorta ve vergide avantaj sağlar
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır
 • Bilinçli tüketiciye erişme ve tüketiciyi kazanma şansı
 • Firma itibarında ve pazar payında artışın getirdiği rekabet gücü
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar
 • Çevre konusundaki yasalara ve mevzuata uyum sağlanır
 • Acil durumlarda ortaya çıkabilecek çevre etkilerinde azalma ya da tamamıyla ortadan kaldırma
 • Personelde çevre bilincinin artması amacıyla çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Yasal düzenleme ile kurulan kurumlara karşı sorumluluklar yönüyle gerekli mevzuata uyumun dokümanlara aktarılması ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilmesi
 • Firma faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ile çevre riskleri belirlenip kontrol edilebilmesi sonucunda çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerde azalış
 • İşyerinde gerçekleşen kalite artışı ile birlikte çalışanlarda moral seviyesinin yükselmesi sağlanır
 • Ulusal ve uluslararası mecrada bilinirlik sağlanması ile prestij kazanma
 • Çevreye duyarlı bir işletmede çalışmanın getirdiği çalışan motivasyonu
 • Çevre ile ilgili tüketici beklentilerine cevap verilmesi
 • Çalışanlarda işletmeye bağlılığı artırır
 • Etkinlik ve verimlilik sağlar.

 

ISO 14001 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

Daha yaşanabilir bir dünya  için bu sistem;

 • Makine / metal ekipmanları ilgili firmalar
 • Kozmetik ürünler ile ilgili firmalar
 • Kimyasal ürünler ile ilgili firmalar
 • Medikal ürünler ilgili firmalar
 • Tarım ürünler ile ilgili firmalar
 • Su ve su ürünleri ilgili firmalar
 • Gıda ürünleri ilgili firmalar
 • Laboratuvarlara
 • İnşaat, yol yapım, enerji firmalarına,
 • Kısacası her türlü üretim ve satış yapan firmalara gereklidir.

TS EN ISO 14001 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

 • Adres veya unvan değişmiş ise son gazete
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
 • SGK Hizmet Listesi
 • Vergi Levhası
 • Kayıtlı oda sicili
 • Kuruluşu belirten gazetesi
 • Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

 

İhaleler için iso 14001 çevre yönetim belgesi ile ilgili yönetmelik var mıdır?

ISO 14001 çevre yönetim belgesine dair yönetmelik 04.09.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğe göre yeterlik kriteri olarak ISO 14001 Kalite Belgesinin talep edildiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu’nca akredite edilen belgelendirmeye yetkili kuruluşlar ya da Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenmesi şarttır. Bu belgelendirme şirketlerinin, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumunca akreditasyonu gerçekleştiren belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalardan dolayı Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması mecburi değildir.

 

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.